Trwa dodawanie produktów...

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: 4oczy.pl ul. Wiśniowa 2, 72-010 Police

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta

___________________

Adres Klienta: 

___________________

___________________

___________________

Nr telefonu Klienta:

___________________

 

Adres e-mail Klienta:

___________________

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

  • adres pocztowy,

  • adres e-mail.

 

Reklamacja dotyczy:

Umowy Sprzedaży z dnia ___________________

produktu ___________________

Umowy o świadczenie innej Usługi ___________________

inne: ___________________

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ___________________

 

 

Opis problemu:

___________________

___________________

___________________

 

Żądanie reklamacji:

  • usunięcie wady Produktu lub Usługi

  • wymiana Produktu na wolny od wad

  • obniżenie ceny Produktu

  • odstąpienie od Umowy

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

Podpis składającego

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4oczy.pl